top of page
השארת פרטים
למחזור הבא
Meditation Class
המרכז לחינוך קשוב ואכפתי

הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

תוכנית הכשרה דו שנתית לאנשי חינוך, טיפול וייעוץ.
* מוכרת לגמול השתלמות

** התוכנית לא תיפתח בשנה"ל תשפ"ה, מוזמנים להשאיר פרטים למחזור הבא ואנו ניצור עימכם קשר.

הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

תוכנית הכשרה דו-שנתית

ניהול אקדמי: מתי ליבליך
TAU Logo Only.png

:בשיתוף

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר
המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

תכנית מקצועית דו-שנתית לאנשי ונשות המקצועות החברתיים (חינוך, טיפול, ייעוץ, חינוך א-פורמלי,  רווחה, בריאות וכד') לתרגול והנחיית מיינדפולנס, חמלה ופדגוגיה של אכפתיות בשדה החינוכי-טיפולי.

 

התכנית משלבת תרגול אישי מעמיק, עם אסטרטגיות פדגוגיות שמטרתן לטפח את המיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית-טיפולית.

מטרות התוכנית
 • לדון ביצירת דרכי הנחיה לאור הנלמד בקורס ולתרגל אותן במהלך הלימודים.

 • ביסוס תרגול אישי וחקירה פנימית על בסיס קשיבות (מיינדפולנס) וחמלה עצמית, כולל הבנה תיאורטית מעמיקה של המנגנונים שבבסיס התרגול.

 • ליישם מבט זה ביחסים בסביבה המקצועית והאישית בשדה החינוכי.

 • טיפוח כישורי ההנחיה הקבוצתית בהקשר הבית-ספרי.

 • לימוד התכנית הזמנה לנתינה אכפתית, העקרונות שבבסיסה, תרגילי המפתח ודגשים ליישומה עם קהלים שונים (מורים ותלמידים בגילאי גן-י"ב).

 • קבלת כלים להעברת התכנית הזמנה לנתינה אכפתית לצוותים חינוכיים.

 • קבלת כלים להנחיית צוותים חינוכיים בהעברת התכנית הזמנה לנתינה אכפתית לתלמידים.

מבנה התוכנית
 • הרצאות חווייתיות.

 • מפגשי תרגול בקבוצות אינטימיות.

 • התנסויות בהנחיית מיינדפולנס וחמלה במסגרת מפגשי התרגול.

 • לימוד התכנית 'הזמנה לנתינה אכפתית'.

 • שני ימי תרגול מרוכזים בשנה א'.

 • הדרכה וליווי ביישום לאורך שנה ב'.

היקף התוכנית הדו-שנתית: 224 שעות אקדמיות.


התוכנית לא תיפתח בשנה"ל תשפ"ה, מוזמנים להשאיר פרטים למחזור הבא ואנו ניצור עימכם קשר.

תנאי קבלה
 • הכשרה מוכרת ו\או ניסיון מקצועי מוכח בשדה החינוכי, טיפולי או ייעוצי. אנשי מקצוע אחרים מוזמנים להגיש מועמדות בצירוף מכתב מלווה ולהתראיין על תקן חריג.

 • המלצה ממנהל\ת מקצועית.

 • השלמת תהליך הרשמה הכולל ראיון אישי.
  * לא נדרש ותק בתרגול מדיטציה או בהנחיית קבוצות.
  * לא.נשים ללא רקע תרגולי בסיסי נדרשת השלמת קורס מבוא דיגיטלי בהנחיית מתי ליבליך - ללא עלות.  

   

התכנית מיועדת לאנשי ונשות המקצועות החברתיים (חינוך, טיפול, ייעוץ, חינוך אפורמלי, רווחה, בריאות וכד') המעוניינים לרכוש ידע וכלים לשילוב מיינדפולנס וחמלה בחייהם האישיים.

תעודה | גמול השתלמות | השתתפות הקרנות

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת הנחייה מטעם אוניברסיטת ת"א והמרכז לחינוך קשוב ואכפתי.

גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך מאושר בתהליך של מסלול אישי, עפ"י הפירוט הבא: (בהתאם לתנאי משרד החינוך)
 

עוז לתמורה/עולם ישן: 240 שעות (השעות מאושרות לכל התוכנית – שנתיים).
עו"ה שנרשם ולמד בתכנית החד-שנתית ויצטרף לאחר מכן לתוכנית הדו-שנתית, יקבל עבור שנה ב' מחצית השעות

 

אופק חדש - בשבתון בלבד: 120 שעות
עו"ה שנרשם ולמד בתכנית החד-שנתית ויצטרף לאחר מכן לתוכנית הדו-שנתית, יקבל עבור שנה ב' מחצית השעות

נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח.ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס בקשת מסלול אישי ניתן לקבל ממזכירות המרכז - אוניברסיטת תל-אביב

ייעוץ פרטני לגבי גמול השתלמות במסלול אישי וטופס בקשה ניתן לקבל במזכירות האוניברסיטה: 03-6408162
 
 

עובדי הוראה בשבתון:

השתתפות כספית של קרנות השתלמות לעובדי הוראה בשבתון המועסקים ע"י משרד החינוך, מותנה בהכרה ובאישור הקורס בקרן.
היקף ההשתלמות בשעות להגשה לאישור הקרן: שנה א' -  4 ש"ש, שנה ב' - 4 ש"ש.
קוד מוסדנו בקרנות: 230


* התוכנית לא תיפתח בשנה"ל תשפ"ה, מוזמנים להשאיר פרטים למחזור הבא ואנו ניצור עימכם קשר.

למתעניינים בתוכנית סמסטריאלית, ניתן להירשם לתוכנית מקוצרת עבורה תוענק למסיימים בהצלחה תעודת השתתפות בהשתלמות מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי מטעם המרכז לחינוך קשוב ואכפתי והמרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה, אוניברסיטת ת"א. 

Abstract Background
המנחים

בהנחיית הסגל הבכיר של המרכז לחינוך קשוב ואכפתי:

ערב היכרות עם התוכנית להנחיית מיינדפולנס בשדה החינוכי

בהנחיית מתי ליבליך וד"ר ריקרדו טרש.
bottom of page