top of page
להשארת פרטים לשנה"ל תשפ"ה

מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

מסלול חד שנתי לאנשי חינוך, טיפול וייעוץ.
מוכרת לגמול השתלמות

מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

תוכנית חד-שנתית

ניהול אקדמי: מתי ליבליך
TAU Logo Only.png

:בשיתוף

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר
המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

תוכנית מקצועית וחווייתית לאנשי ונשות המקצועות החברתיים (חינוך, טיפול, ייעוץ, חינוך א-פורמלי,  רווחה, בריאות וכד') בנושא מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי - טיפולי, המבססת תרגול אישי מעמיק שמטרתו לטפח את המיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית. 

מתכונת היברידית המשלבת לימודים פרונטליים ומקוונים.

מטרות התוכנית
 • ביסוס תרגול אישי וחקירה פנימית על בסיס קשיבות (מיינדפולנס) וחמלה עצמית, כולל הבנה תיאורטית מעמיקה של המנגנונים שבבסיס התרגול.

 • יישום מבט זה ביחסים בסביבה המקצועית והאישית בשדה החינוכי.

מבנה התוכנית
 • הרצאות חווייתיות.

 • מפגשי תרגול בקבוצות אינטימיות.

 • התנסויות בהנחיית מיינדפולנס וחמלה במסגרת מפגשי התרגול.

 • שני ימי תרגול מרוכזים בשנה א'.
   

היקף התוכנית: 120 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה
 • הכשרה מוכרת ו\או ניסיון מקצועי מוכח בשדה החינוכי, טיפולי או ייעוצי. אנשי מקצוע אחרים מוזמנים להגיש מועמדות בצירוף מכתב מלווה ולהתראיין על תקן חריג.

 • המלצה ממנהל\ת מקצועית.

 • השלמת תהליך הרשמה הכולל ראיון אישי.
  * לא נדרש ותק בתרגול מדיטציה או בהנחיית קבוצות.
  * לא.נשים ללא רקע תרגולי בסיסי נדרשת השלמת קורס מבוא דיגיטלי  בהנחיית מתי ליבליך - ללא עלות.  
   

התוכנית מיועדת לאנשי ונשות המקצועות החברתיים (חינוך, טיפול, ייעוץ, חינוך אפורמלי, רווחה, בריאות וכד') המעוניינים לרכוש ידע וכלים לשילוב מיינדפולנס וחמלה בחייהם האישיים.

תעודה | גמול השתלמות | השתתפות הקרנות

למסיימים\ות בהצלחה תוענק תעודת השתתפות בהשתלמות מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי מטעם המרכז לחינוך קשוב ואכפתי והמרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה, אוניברסיטת ת"א

גמול השתלמות:

גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך מאושר בתהליך של מסלול אישי, עפ"י הפירוט הבא (בהתאם לתנאי משרד החינוך):


עוז לתמורה/עולם ישן: 120 שעות

אופק חדש:  בשבתון בלבד - 60 שעות

  

נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח.ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס בקשת מסלול אישי ניתן לקבל ממזכירות המרכז - אוניברסיטת תל-אביב

ייעוץ פרטני לגבי גמול השתלמות במסלול אישי וטופס בקשה ניתן לקבל במזכירות האוניברסיטה: 03-6408162

 

עובדי הוראה בשבתון:

השתתפות כספית של קרנות השתלמות לעובדי הוראה בשבתון המועסקים ע"י משרד החינוך, מותנה בהכרה ובאישור הקורס בקרן.
היקף ההשתלמות בשעות להגשה לאישור הקרן: 4 ש"ש
קוד מוסדנו בקרנות: 230

למתעניינים בתוכנית הדו שנתית, ניתן להירשם לתוכנית המלאה עבורה תוענק למסיימים בהצלחה תעודת הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי מטעם המרכז לחינוך קשוב ואכפתי והמרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה, אוניברסיטת ת"א. 

Abstract Background
המנחים

בהנחיית הסגל הבכיר של המרכז לחינוך קשוב ואכפתי:

bottom of page